Јонски изменувачи

jonski2

КАБИНЕТСКИТЕ ОМЕКНУВАЧИ ОД СЕРИЈАТА ФЛУИД СОФТ располагаат со две вградени нивоа на контрола:

  • Волуметриска контрола
Оваа контрола овозможува заштеда во набавка на средства за регенерација (сол) и вода. Преку автоматското додавање следено од микропроцесор, експлоатацијата и регенерацијата овозможуваат долг век на користење. Автоматската контрола сама ги следи промените на потребна вода во домаќинството.

• Хронометриска контрола
Оваа контрола дава инструкции за регенерација на јонската маса, во зависност од програмот кој може да се задава една недела однапред. Сигурноста во работата и резултатите се идентични со волуметриската контрола, особено кога потрошувачката на вода е релативно константна.

Двата система работат на сигурносен напон од 24 В.

1. автоматски контролер
2. предфилтер
3. надворешна обвивка
4. јонска маса
5. сад под притисок
6. таблетирана сол
7. пловак
8. солен раствор
9. електричен приклучок

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.