Пракса во ФлуидПроект

 

ФлуидПроект има потреба од студенти за практична работа (практиканти).

Студентите кои се заинтересирани да ја остварат својата задолжителна пракса во ФлуидПрокет,

потребните информации можат да ги добијат на (02) 3-130-143 или на contact@fluidproject.mk )