Шарцем – 2016

sharcem

СИСТЕМ ЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ

 

Опис

Шарцем е основан во 1936 и содржи една вертикална печка со 4,415 тони годишен капацитет за производство. Во 1972 е надграден со ротациона печка со капацитет за клинкер производство од 180,000 тони годишно. Шарцем е превземен од ТИТАН Групацијата во 2010 и беше пуштен амбициозен, модернизиран програм за да се пресретнат највисоките интернационални стандарди за квалитет, технологија и заштита на средината. Во однос на имплементација на највисоките стандарди во август 2014, Шарцем фабриката зема Спецификација за Кориснички Услови за прелиминарен дизајн на Фабрика за третман на отпадна вода за 100 m3/дневно која треба да ги третира фекалните отпадни води во индустрискиот имот на Шарцем.

 

Капацитет

• Номинален технолошки капацитет: 500 e.o.
• Биолошки капацитет: 25kg BOD5/дневно
• Хидрауличен капацитет: 65 m3/дневно

 

Квалитет на водата

  Параметри   Вредности
  COD   125 mg/l
  BOD5   25 mg/l
  Суспендирани материи   10 mg/l