Црн Врв Кратово 2015

44

НАДГРАДБА И РЕСТОРАЦИЈА НА СИСТЕМ ЗА ТРЕТМАН НА ПОВРШИНСКА ВОДА ДО КВАЛИТЕТ НА САНИТАРНА ВОДА FPUPT-36

Филтерска станица „Црн врв“ се наоѓа на 1200 м надморска височина, 10 километри оддалечено од Кратово. Изградбата на филтерската станица е со цел добивање на квалитетна вода за пиење за 15 околни населени места. Системот е составен од систем за коагулација, pH дозатор, ламелиран резервоар за таложење, систем за филтрирање и систем за дезинфекција.
Ова е филтерска станица од модуларен тип.

Капацитет   

Ресурс: ХМС Студенчица
Објект: с. Секулица
Тип на обработка: Коагулација, флокулација и филтрација низ слој од кварц и антрацит

  Капацитет   Притисок
  20 l/s   5 bar

 

11

33

22