Хотел Фламинго 2004 / 2006

flamingo1

ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНА ВОДА FPECOFLUID-500

Опис
Постројката за третман на отпадна вода се состои од следните технолошки целини:
- Гравитациски проток до собирна комора
- Процедување низ решетка
- Препумпување во примарен таложник
- Аерација и мешање
- Кларификација во секундарен таложник
- Дезинфекција со хлор

Капацитет

Вкупен капацитет: 245 m3/day

  Параметри   Вредности
  Суспендирани материи   30 mg/l
  БПК5   20 mg/l
  pH   6,5 - 7,5
  ХПК   20 mg

 

flamingo2