Хотел Кањон Матка 2014

matka1    matka2

СИСТЕМ ЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА ХОТЕЛ „КАЊОН МАТКА“

 

Опис

Третманот на сметната вода за Хотелот Кањон Матка, Скопје, работи по аеробна патека на оксидација за нитрогенски соединенија. Ова е ефективен третман, посебно кога отпадните води се испуштаат во мали реки, потоци или езера бидејки симултано се прави оксидација на нитрогенските соединенија. По нитрификација следи денитрификација и фосфоризација. Станицата е дизајнирана како компактен блок кој го редуцира крајниот трошок за конструкција.

 

Капацитет

• Номинален технолошки капацитет: 65 e.o.
• Биолошки капацитет: 6kg BOD5/дневно
• Хидрауличен капацитет: 10 m3/дневно

 

Капацитет на третирана вода

  Параметри  Вредности
  COD   40 mg/l
  COD   50 mg/l
  Суспендирани материи   20 mg/l
  Вкупно фосфор   1.4 mg/l
  Вкупно нитроген   13 mg

 

matka3