Трефарм – Приштина 2007 / 2008

trefarm1

ТРЕТМАН НА ВОДА ЗА ФАРМАЦИЈА ПО GMP СТАНДАРД ТИП FPMBR100

Оваа пречистителна станица е изградена со цел да ги третира отпадните води од хемиско-фармацевтските процеси на инвеститорот како и целокупната санитарна и отпадна вода од самата фабрика. Пречистителната станица се заснова на MBR технологија, т.е. составена е од:

- резервоар за ретенција (примарна сепарација)
- MBR резервоар
- машинска хала
Работниот притисок на пумпите изнесува од 2,5 до 3,5 бари.

 

Капацитет

  Q   Стандард
  15 m3/ден   GMP

 

  Параметри   Вредност
  БПК5   25 mg/l O2
  ХПК   125 mg/l O2
  Суспендирани материи   35 mg/l

 

trefarm2