Пречистителна станица – с. Врапчиште – 2002

Image81

СИСТЕМ ЗА ТРЕТМАН НА ПОВРШИНСКА ВОДА ДО КВАЛИТЕТ НА САНИТАРНА ВОДА

Капацитет

Ресурс: речна вода
Објект: филтерна станица
Тип на обработка: филтерски слој од кварц и антрацит
Брзина на филтрирање: 12 m/сек

Капацитет Притисок
30 l/s 2.5 bar