Рекреативно езеро Треска – 2004

2

СИСТЕМ ЗА ТРЕТМАН НА ПОВРШИНСКА ВОДА

Пречистителна станица Рекреативно езеро Треска

Рекреативниот центар Треска е лоциран западно од Скопје, во непосредна близина на Езерото Матка. Центарот е изграден во 1978 година како спортско рекреативен центар.

Квалитетот на водата претставува клучен елемент за обезбедување на работата на целиот рекреативен центар. Флуид Проект изведе постројка со која обезбедува вода од I категорија со водозафат на реката Треска.

 

Постројката ги има следните карактеристики:

  Параметри   Вредности
  Електрична спроводливост   < 450 ms cm-1
  Суспендирани материи   < 1 mg/l
  БПК5   < 1,5 mg/l
  pH   7,32

 

  Капацитет   Притисок
  500 l/s   2.5 bar

 

Portfolio MKD Final