Река Треска 2011 – 2012

treska1

ХИДРОЕЛЕКТРАНА „СВ. ПЕТКА” РЕКА ТРЕСКА - СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА

 

Санитарен воден систем
Техничкото решение за третман на суровата вода се содржи од 4 процеси:
• Филтрација
• Омекнување
• Деминерализација
• Дезинфекција

Сите решенија се сертифицирани од фаза на NSF Стандард
Капацитет: 2500 l/h.

Систем за отпадна вода
• HPK: 200 – 400mg/L
• BPK5: 250 – 250 mg/L
• Суспендиран матерјал: 200 – 300 mg/L
• Ph: 6-8

Номинален технички капацитет: 10 ru
Био Капацитет: 0,6 kg BPK5/дневно

Техничкото решение за третманот на отпадната вода се содржи од 4 процеси:
• Изедначување
• Вентилација
• Прочистување
• Рециркулација

Параметри за водата:
• HPK: 80 – 120 mg/L
• BPK5: 15 – 25mg/L
• Ph: 6 - 8

 

treska2