Проевце – 2001

Proevce

 

СИСТЕМ ЗА ТРЕТМАН НА САНИТАРНА ВОДА - ПРОЕВЦЕ 2001

Капацитет

Капацитетот на водоснабдување е дефиниран од повеќе фактори:

• Издашност на бунарите поодделно
• Квалитетот на бунарската вода
• Капацитетот и технолошката постапка за третман на суровата вода.

Дефинирањето на капацитетот со кој се полни резервоарот на сурова вода претставува збир на капацитетите на бунарските пумпи. Овој капацитет, во проектната задача се дефинира на вредност од 50 л/сек.

Од ова се изведува заклучок дека технолошката постапка за обработка на суровата вода се дефинира на капацитет од 50 л/сек. и 180 m3/час.

 

Тип на третман:                                           Технолошка листа:

• Физичка филтрација                               • Филтрирање низ слој
• Деманганизација
• Деарсенизација