Општина Босилово 2004 / 2006

ФИЛТЕРСКА СТАНИЦА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ВОДА

Bosilovo

Капацитет

Изведена работа: реконструкција и прочистување

Водозафат на кота 331,95. Проектираниот капацитет на филтерската станица изнесува 144 м3/час.

Технолошка постапка:
• Коагулација
• Таложење
• Микрофилтрација
• Филтрирање под притисок
• Дезинфекција

 

  Параметри   Вредности
  Контрола на проток   10 l/s
  Процедување низ решетка со отвори   3-5 mm
  Издувување   1,2 m3/min
  Примарно таложење   60 min
  Оксидација   2,4 mg/l
  Инјектирање   Концентрација од 2-20 mg/l
  Редукција   20-3 mg/l
  Микрофилтрација   50 microns
  Дезинфекција со хлор со концентрација   0.5 - 0.8 mg/l