Референци

 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА

 • 1992-1999, Стење, Преспа, Капацитет 15 л/с, потопена пумпна станица со усисен цевовод без третман на водата, изградба и одржување.
 • 1993-1999, Градиште, Охрид, капацитет 5л/с, за потребите на автокампот, со усисен цевовод на длабочина од 36 метри.
 • 1998-2001,Ресава, Кавадарци, капацитет 100 л/с, изградба и одржување на потопена пумпна станица за техничка вода наменета за „Фени“.
 • 1995-2003, Отешево, капацитет 25 л/с, изградба и одржување на потопена пумпна станица за водоснабдување.
 • 2003, Езеро Треска, систем за дистрибуција на вода, систем за аерација и мешање. 200 л/с.

 

ТРЕТМАН НА ВОДА

Системи за омекнување на водата:

 • 1998, „Нико Петрол“, Штип, фабрика за  масло „Брилијант“, вкупен капацитет од 110 м3/ден за потребите на процесот.
 • 1999, „ЕВТ“ Скопје, фабрика за минерализирана вода „Индус“-Скопје, капацитет од 50 м3/ден, за потребите на минерализирање и полнење на минерална вода „Евита“.
 • 1999, „Милекс“-Штип, капацитет 40 м3/ден за потребите на енергетски објект.
 • 1997-1999, „ТермоСкопје“, „Алгрета“, „Бомик“, „Мепринг“, „Адмирал“ и други, капацитет до 15 м3/ден за потребите на процеси и енергетски објекти.
 • 1999-2000, „Винојуг“-Гевгелија, омекнување на вода за ладни системи.
 • 2000, Капацитети за флаширана вода во повеќе објекти во Косово.
 • 2001, „Конти Хидропласт“, линија за омекнување процесна вода со капацитет 30 м3/ден.
 • 2001, „Агрокупер“-Скопје, со капацитет од 50 м3/ден, наменето за процес во хемиска индустрија
 • 2001, Хотел „Александар Палас“-Скопје, систем за омекнување на санитарна вода со капацитет 120 м3/ден.
 • 2002, „Сковин“-Скопје, фабрика за вино, вкупен капацитет 120 м3/ден.
 • 2002, Хотел„Тасино чешмиче“, капацитет од 25 м3/ден.
 • 2002, Касарна „Ѓорче Петров“, АРМ, капацитет 30-50 м3/ден.
 • 1995-2005, Други објекти со поединечен капацитет од 2-25 м3/ден, во период од 1995-2005 година.
 • 2007, „Деволи Компани“, фабрика за сокови, со капацитет 90 м3/час.

 

ФИЛТРИРАЊЕ, ДЕФЕРИЗАЦИЈА, ДЕНИТРИФИКАЦИЈА И ДР.

 • 1993-2003, Отешево, изградба и одржување на филтерна станица со отворени брзи филтри со капацитет од 25 л/с.
 • 1995-2003, Над дваесет објекти на АРМ, Водно, Солунска Глава, Св. Наум, Фурка, Плачковица, Пелинце, Чојлија и други, со монтирани уреди за третман на вода (деферизација и денитрификација).
 • 1996-1999, „Елконс“ –Скопје минерална вода „Коњарка“, деферизација и стерилизација на минерална вода.
 • 1999, „Индус“ –Скопје, деминерализација со капацитет од 40 м3/ден.
 • 2000, Воена караула „Бели Брегови“ –Петровец, капацитет од 1,5 л/сек.
 • 2000-2003, „Графички Центар“ –Скопје, деминерализација, филтрирање, стерилизација.
 • 2000-2003, Деферизација и деманганизација на минерална вода „Бадаријан“, „Пелистерка“ и други.
 • 2001, „Млекара“ –Битола, филтерна станица за санитарна вода со капацитет 25 л/сек.
 • 2001, „Девин“ –Бугарија, деферизација и отстранување на сулфурводород од минерална вода.
 • 2002, „Давина“ –Скопје, денитрификација на минерална вода, капацитет 2 л/сек.
 • 2002, „Аква Вита“ –Кочани, деарсенизација на минерална вода, капацитет 2 л/сек.
 • 2003, Рекреативно Езеро Треска, филтерна станица со капацитет од 200 л/сек.
 • 2003, Акумулација „Иловица“, Општина Босилово, главен проект за третман на санитарна вода, капацитет 40 л/сек.
 • 2003, „Врапчиште“, филтерна станица, капацитет 50 л/сек.
 • 2003-2005, деферизација и деманганизација на минерална вода „Добра вода“, „Крапјанка“ и други.
 • 2004, „Јета“, Витина, Косово, деферизација и деманганизација на минерална вода.
 • 2004, „Црн Врв“, Кратово, филтерна станица со капацитет 10 л/сек.
 • 2005, село Теарце, филтерна станица со капацитет од 60 л/сек.
 • 2005, село Арвати, филтерна станица со капацитет од 10 л/сек.
 • 2005, Проевце, Водовод Куманово, деманганизација и деарсенизација со капацитет 60 л/сек.
 • 2005, Клиничка Аптека, Медицински Центар –Скопје, третман на ултрачиста вода со капацитет 900 л/час.

 

СТЕРИЛИЗАЦИЈА

 • 1994-2005, Изведени се повеќе системи за стерилизација на водата со хлорирање: Идризово, Петровец, Ниже Поле, Света, Алгрета –Ресен, Сенокосе, Градско, Богомила, Согле, Демирхисар, Отешево и могу други.
 • 1994-2005, УВ стерилизација изведена во повеќе од педесет објекти со капацитет од 0,5 до 92 л/сек.

 

РЕВЕРЗНА ОСМОЗА

 • 2000-2005, Инсталирани повеќе уреди со капацитет од 100 л/ден до 2 л/сек, во погони за производство на лекови, флаширана вода и вода за процеси.

 

ТРЕТМАН НА ОТПАДНА ВОДА

 • 1996, Ќафасан, „Трудбеник“-Охрид, проектирање и изработка на биодиск со капацитет 120 ЕЖ.
 • 1998-1999, Пречистителна станица за свињарска фарма во Куманово со капацитет од 50 000 свињи, биотехнолошки и мониторинг проект.
 • 1999, Реконструкција на биодиск со капацитет од 650 ЕЖ во детско летувалиште Мите Богоевски –Претор, Инвестиција на УНХЦР –Скопје.
 • 2000, Свети Николе, главен проект за реконструкција на пречистителна станица за отпадна вода со капацитет 19 000 ЕЖ, Инвеститор ЕАПС –Скопје.
 • 2000, Дојран, идеен проект за реконструкција на пречистителна станица за отпадна вода со капацитет 12 000 ЕЖ, Инвеститор ЕАПС –Скопје.
 • 2000-2003, Езерани, Ресен, главен проект за реконструкција на пречистителна станица за отпадни води.
 • 2001, Пазарџик, Бугарија, проектирање и изведба на пречистителна станица за отпадна вода од кланица.
 • 2001-2002, Биопреспа, Еколикс, главен проект за третман на отпадните води.
 • 2002, „Млекара“ –Битола, проектирање и изведба на пречистителна станица со капацитет 5 л/сек.
 • 2004-2005, Граничен премин „Богородица“, главен проект и изведба на пречистителна станица за отпадни води.
 • 2009, „Џонсон Контролс“- Скопје станица за отпадна вода.
 • 2012, Матка 2, станица за отпадна вода со капацитет 10 ЕЖ.
 • Реконструкција на пречистителни станици за отпадна вода Отешево, Претор, Асамари, Николиќ со капацитет 400 до 1200 ЕЖ изградени од различни производители.

 

ИЗРАБОТКА НА БАЗЕНИ И ФОНТАНИ

 • Изработка на повеќе од 140 приватни базени.
 • Инсталација на машинска опрема и млазници на фонтана „Воин на коњ“ –Скопје
 • Инсталација на машинска опрема и млазници на фонтана „Карпошово востание“ –Скопје.

 

ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА

 • 1995-2005, Рекомпресирани барокомори со волумен од 200 до 1000 литри, вкупно 6 комплетни уреди наменети за пазарот во Македонија, Србија и Хрватска.
 • Дозирни мембрански пумпи наменети за дезинфекција на водата со хлорирање со различен капацитет, вкупно 50 уреди
 • 1995-2005, УВ стерилизатори со капацитет од 0,5 до 300 л/с, вкупно 110 комплетни уреди.
 • Системи за озонирање чиста и отпадна вода, со капацитет од 0,25-250 грО3/час.
 • Мониторинг системи за следење на квалитет на чиста и отпадна вода, по сопствена конструкција, сигнални уреди за обезбедување и контрола.

 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛНИ И ПОДВОДНИ РАБОТИ

 • 1990-2005, Изведување подводни зафати на контрола и реконструкција на хидролошки уреди на браните и акумулациите на ЕСМ.
 • 2000-2001, Снимање и реконструкција на колектор за отпадни води на Охридското Езеро, 2000 м.
 • 2003, Езеро Треска, поставување на ПЕ цевовод ND400  во цевовод ND800, 2000 м.
 • 2004, ЕСМ, Монтажа на сонди за ниво на вештачки акумулации.
 • 2005, Призрен, Косово, ТВ снимање на фекална канализација 5000 м.
 • 2005, Скадар, Албанија, ТВ снимање на фекална канализација 12 км.