Лиценци и Сертификати

Флуид Проект поседува:

  • Лиценца А за проектирање на градби од 1ва категорија.
  • Лиценца Б за изведувач на градби од 2ра категорија.
  • SAER сертификат.
  • Сертификат за системи за менаџмент со квалитет (ISO 9001:2015)
  • Сертификат за системи за менаџмент на животна средина (ISO 14001:2015)
  • Сертификат за системи за менаџмент со безбедност и здравје при работа (ISO 45001:2018)

 

 Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија

Licenca A 2025

Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија
licenca4
SAER сертификат

Saer certificate

 Сертификат за системи за менаџмент со квалитет (ISO 9001:2015)

 Сертификат за системи за менаџмент на животна средина (ISO 14001:2015)

 Сертификат за системи за менаџмент со безбедност и здравје при работа (ISO 45001:2018)