Брилијант – Штип 2009 – 2010

brilijant2

ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ИНДУСТРИСКА ВОДА (MBR ТЕХНОЛОГИЈА)

 

Опис

Пречистителната станица за отпадна вода „Брилијант“-Штип се издвојува со своите технолошки барања за квалитетот на ефлуентот, т.е. како предтретман за индустриската вода за кој реципиент е колекторскиот систем за отпадна комунална вода Штип. Поради тоа, истата ги задоволува најстрогите барања цитирани во регулативите EU 91/271/EEC став Ц. службен весник на РМ 68/2004, 71/2004.
Истата има цел да:
- го заштити здравјето на вработените и другите кои имаат допир со вода во системот за комунална отпадна вода, како и вработените во самата пречистителна станица.
- да води сметка, испуштањето на обработената отпадна вода, директно да не влијае на околината, следејќи ги EU нормите.

 

Капацитет

Капацитет на третирана вода:

  Параметри  Вредности
  Масла и масти   10 mg/l
  ХПК   125 mg/l
  Суспендирани матетрии   30 mg/l
  Сулфати   300 mg/l
  pH   6.5 - 7.5

 

brilijant1